СКОРЧЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ (01 січня 1948 р. – 18 лютого 2007 р.)

В.Ф. Скорченко

Кандидат технічних наук (1980 рік), доктор технічних наук (1995 рік), доцент (1994 рік), професор (1997 рік), Академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності (2004 рік).

Подяка Київського міського Голови за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу столиці (2006 рік).

Молодший науковий співробітник науково-дослідного інституту КАДІ (1979–1980 рр.), асистент (1980–1992 рр.), доцент (1992–1997 рр.), професор кафедри проектування доріг (1997–2006 рр.), в.о. завідуючого кафедрою екології та безпеки життєдіяльності (2006–2007 рр.).

 Віктор Федорович Скорченко народився 1 січня 1948 року у родині завідуючого сільською амбулаторією та вчительки німецької мови. Трудову діяльність розпочав 1962 року, ще навчаючись у середній школі (1954–1965 рр.). З 1969 року трудовий шлях Віктора Федоровича продовжився в інженерному напрямі.

У 1966–1972 рр. навчався на дорожньо-будівельному факультеті Київського автомобільно-дорожнього інституту (КАДІ), здобув вищу освіту за спеціальністю «Автомобільні дороги» та кваліфікацію інженер шляхів сполучення. З 1974 по 1976 рік працював у Науково-дослідному інституті міського господарства.

У 1976–1979 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі проектування доріг Київського автомобільно-дорожнього інституту, 1980 року у раді при КАДІ захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Вплив дорожніх умов на забруднення навколишнього середовища автомобілями» (спеціальність «Експлуатація автомобільного транспорту»). Під час навчання в аспірантурі працював молодшим науковим співробітником науково-дослідного інституту КАДІ (1979–1980 рр.). У 1980–1992 рр. працював асистентом кафедри проектування доріг, у 1992–1997 рр. – доцентом цієї ж кафедри. У 1994 році йому було присвоєно вчене звання доцента.

У 1995 році у раді при Інституті газу НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Розробка технічних засобів і заходів, що запобігають забрудненню повітряного басейну автомобільно-дорожньою інфраструктурою» (спеціальність «Технічні засоби захисту навколишнього середовища»). Від 1997 по 2006, маючи вчене звання професора, обіймав посаду професора кафедри проектування доріг.

В.Ф. Скорченко (сидить перший праворуч) у складі Державної екзаменаційній комісії на захисті студентських дипломних робіт (2004 р.)

Кандидатська дисертація В.Ф. Скорченка стала першою в КАДІ роботою з питань охорони навколишнього середовища при проектуванні, будівництві та експлуатації автомобільних доріг – нового напрямку наукових досліджень, формування якого розпочалось в інституті з 1976 року. Працюючи на кафедрі проектування доріг та займаючись питаннями поліпшення принципів і методів проектування нових доріг, а також доріг, що реконструюються, В.Ф. Скорченко звертав особливу увагу на наслідки антропогенного впливу на довкілля. Він брав участь у науково-дослідних роботах, пов’язаних з питаннями охорони навколишнього середовища, раціонального природокористування, зокрема впровадження альтернативних будівельних матеріалів у дорожньому будівництві. Його науково-дослідні розробки стосувались впливу системи «автомобіль–дорога» на довкілля, створення природоохоронних заходів вздовж автомобільних доріг, поводження з відходами та використання їх у дорожньому будівництві.

В.Ф. Скорченко був виконавцем ряду держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних робіт, зокрема щодо впливу дорожніх умов на забруднення навколишнього середовища автомобілями, дослідження масових викидів СО автомобілями і рівня автотранспортного шуму на вулицях міста Києва, мав великий досвід з екологічних досліджень

Був членом науково-методичної комісії з екології, раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища Мінвузу УССР.

За ініціативи В.Ф. Скорченка та підтримки керівництва університету 2006 року в НТУ було створено новий підрозділ – кафедру екології та безпеки життєдіяльності. Віктор Федорович очолив її, сформував колектив висококваліфікованих викладачів та обладнав лабораторію екологічних досліджень.

Список праць В.Ф. Скорченка налічує понад 155 найменувань (монографії, навчальні посібники, статті, авторські свідоцтва на винаходи).

Серед основних його напрацювань:

  1. Хомяк Я.В., Скорченко В.Ф. Автомобильные дороги и окружающая середа : монография. – К. : Вища школа, 1983. – 160 с.
  2. Говорун А.Г., Скорченко В.Ф., Худолій М.М. Транспорт і навколишнє середовище : монография. – К. :Урожай, 1992. – 144 с.
  3. Скорченко В.Ф. Основи транспортної екології : навчальний посібник. – К. : Стилос, 1998. – 62 с.
  4. Скорченко В.Ф. Експеримент у транспортній екології : монографія. – К. : Стилос, 1999. – 141 с.
  5. Ф.П. Гончаренко, Є.Д. Прусенко, В.Ф. Скорченко. Експлуатаційне утримання та ремонт автомобільних доріг за складних погодних та екологічних умов : навчальний посібник. – К. : ВІПОЛ,1999. – 264 с.
  6. Скорченко В.Ф. Методичний посібник для викладачів з вивчення питань охорони навколишнього середовища студентами спеціальності «Автомобільні дороги та аеродроми». – К. : НТУ, 2002. – 16 с.
  7. Пунько Б.М., Скорченко В.Ф. Економіка довкілля : навчальний посібник. – К. : НВКТЦ, 2003.– 308 с.

Віктор Федорович був висококваліфікований спеціаліст, який постійно самовдосконалювався, підвищував свій педагогічний та науковий рівень, цілеспрямована, наполеглива та відповідальна людина. Свій досвід та знання він передавав студентам та молодим викладачам, керував аспірантами, проводив виховну роботу із студентською молоддю.