КУРНІКОВ ІВАН ПЕТРОВИЧ (01 вересня 1936 р. – 12 лютого 2005 р.)

І.П. Курніков

Кандидат технічних наук (1970 р.), доцент (1972 р.), доктор технічних наук (1984 р.), професор (1987 р.), Академік Транспортної Академії України.

Нагороджений грамотою Мінвузу УРСР (1986 р.).

Аспірант кафедри «Технічна експлуатація автомобілів» (1966–1969 рр.), асистент кафедри «Технічна експлуатація автомобілів» (1969–1971 рр.), доцент кафедри «Технічна експлуатація автомобілів» (19711985 рр.), завідувач кафедри «Технічне обслуговування автомобілів» (19851993 рр.), завідувач кафедри «Виробничі системи і сервіс на транспорті» (19932005 рр.).

І.П. Курніков закінчив автомобільний факультет Саратовського автомобільно-дорожнього інституту, де навчався у 1955–1959 рр. за спеціальністю «Експлуатація автомобільного транспорту», отримав кваліфікацію інженера-механіка. Після закінчення інституту працював на виробництві: 1959–1964 рр. – начальник майстерень і головний інженер автобази та таксомоторного парку Міністерства автомобільного транспорту Казахської РСР, 1964–1966 рр. – начальник майстерень, начальник гаража, головний інженер Радомишльського АТП-05041 Житомирського автоуправління.

У 1966–1969 рр. – аспірант з відривом від виробництва кафедри технічної експлуатації автомобілів КАДІ за спеціальністю «Автомобільний транспорт», з 1969 р.– асистент та з 1971 р. – доцент кафедри технічної експлуатації автомобілів, з 1985 р. – завідувач кафедри технічного обслуговування автомобілів (від 1993 р. – кафедра виробничих систем і сервісу на транспорті).

1969 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование влияния гидромеханической передачи на режимы работы и периодичность технического обслуживания агрегатов автобусов», 1983 – докторську на тему «Основные направления развития и эффективного использования производственно-технической базы автомобильного транспорта», отримав вчені звання доцента та професора у 1972 та 1987 роках відповідно.

І.П. Курніков (перший ряд, п’ятий зліва) з колегами у лабораторії кафедри

Професор І.П. Курніков заснував та очолював наукову школу з дослідження сучасних проблем автомобільного транспорту. Вивчались питання формування оптимальної структури підприємств автомобільного транспорту, розвитку виробничої бази автотранспортного комплексу, підвищення надійності і паливної економічності транспортних засобів тощо. Науковці цієї школи захистили одну докторську і 10 кандидатських дисертацій, видали вісім монографій, 12 навчальних посібників та підручників, понад 300 інших наукових праць, одержали 27 авторських свідоцтв на винаходи. Результати виконаних НДР впроваджені на численних підприємствах автомобільного транспорту.

І.П. Курніков брав участь у цільових програмах з удосконалення технічної експлуатації автомобілів і виробничої бази автотранспортних підприємств Міністерства автомобільного транспорту.

Був членом експертної ради Вищої атестаційної комісії (ВАК) СРСР, членом видавничої і методичної комісії МінВУЗу СРСР, членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій при НТУ.

Опублікував понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 5 монографій.

Брав активну участь у громадській роботі, був членом товариства «Знання».

Основні наукові та навчально-методичні праці професора І.П. Курнікова:

 1. Курников И.П. Резервы улучшения использования производственно-технической базы АТП. – К. : Знание, 1977.
 2. Курников И.П. Концентрация производства автопредприятия и факторы, определяющие её уровень. – К. : Знание, 1977.
 3. Курников И.П. Технический уровень производства предприятий автомобильного транспорта : монография. – К. : Выща школа, 1980. – 168 с.
 4. Кузнецов Е.С, Курников И.П. Основные направления совершенствования организации и структуры производственно-технической базы автомобильного транспорта // Автомобильный транспорт. – М. : ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1981. – Вып. 9, сер. 7. – 40 с.
 5. Курников И.П. Основные направления развития и эффективного использования производственно-технической базы автомобильного транспорта : дисс… докт. техн. наук. – К., 1983. – 330 с.
 6. Курников И.П. Эффективность технического перевооружения производства : монография / Курников И.П. – К. : Выща школа, 1983. – 103 с.
 7. Курников И.П. Пути повышения эффективности использования производственно-технической базы автопредприятий. – К. : Знання, 1986 (у співавторстві).
 8. Кузнецов Е.С. Производственно-техническая база АТП / Кузнецов Е.С., Курников И.П. – М. : Транспорт, 1988. – 224 с.
 9. Кузнецов Е.С. Производственная база автомобильного транспорта: Состояние и перспективы : монография / Кузнецов Е.С., Курников И.П. – М. : Транспорт, 1988. – 231 с.
 10. Курников И.П. Развитие производственно-технической базы автомобильного транспорта : монография / Курников И.П., Кузнецов Е.С. – К. : Выща школа, 1989. – 150 с.
 11. Курніков І.П. Використання виробничих потужностей автопідприємств / Курніков І.П., Кельман І.І., Лудченко О.А. – К. : Техніка, 1990.
 12. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств : учебник. – В 3-х книгах / В.Е. Канарчук, А.А. Лудченко, И.П. Курников, И.А. Луйк. – К. : Выща школа, 1991. – Кн. 1. Теоретические основы. Технология. – 359 с., Кн. 2. Организация, планирование и управление. – 406 с.
 13. Курников И.П. Развитие производствено-технической базы АТП : учебное пособие / И.П. Курников. – К. : УМК ВО, 1991. – 80 с.
 14. Курніков І.П. Технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту : навчальний посібник. – К. : Вища школа, 1993.– 191 с. (у співавторстві).
 15. Курников И.П. Формирование производственно-технической базы предприятий автомобильного транспорта : навчальний посібник. – К., 1994 (у співавторстві).
 16. Курніков І.П. Розвиток виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту : навчальний посібник. – К., 1995 (у співавторстві).
 17. Канарчук В.Є. Виробничі системи на транспорті : підручник / Канарчук В.Є., Курніков І.П. – К. : Вища школа, 1997. – 359 с.
 18. Технологічне проектування підприємств автосервісу : навчальний посібник / Курніков І.П. та ін; За ред. І.П.Курнікова. – К. : Видавництво «Іван Федоров», 2003. – 262 с.