БОРТНИЦЬКИЙ ПАВЛО ІВАНОВИЧ (02 грудня 1937 року – 22 серпня 2021 року)

П.І. Бортницький

Кандидат технічних наук (1972 р.), доцент (1978 р.).

Медаль «В память 1500-летия Киева» (1982 р.), нагрудні знаки Міністерства освіти і науки «Відмінник освіти України» (1998 р.) та «Петро Могила» (2007 р.), нагрудний знак Державного департаменту автомобільного транспорту Міністерства транспорту України «Почесний автотранспортник» (2004 р.).

Студент КАДІ (1956–1961 рр.), аспірант кафедри автомобілів і тракторів КАДІ (1965–1968 рр.), інженер науково-дослідної частини КАДІ (1969–1970 рр.), асистент кафедри технічної експлуатації автомобілів КАДІ (1970–1974 рр.), старший викладач кафедри технічної експлуатації автомобілів КАДІ (1974–1976 рр.), доцент кафедри технічної експлуатації автомобілів / кафедри технічного обслуговування автомобілів / кафедри виробничих систем і сервісу на транспорті / кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу КАДІ-УТУ-НТУ (1976–2010 рр.), професор кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу НТУ (2010–2020 рр.); заступник декана автомобільного факультету (1978–1983 рр.).

Павло Іванович Бортницький народився 02 грудня 1937 року у селі Липляни Малинського району Житомирської області в багатодітній селянській родині. У 1945–1949 рр. навчався в Липлянській початковій школі, у 1949–1953 рр. – у Стремигородській семирічній школі Коростенського району Житомирської області, у 1953–1956 рр. – у Чоповицькій середній школі Малинського району, після закінчення якої того ж року вступив до Київського автомобільно-дорожнього інституту (КАДІ). Закінчив КАДІ у 1961 році, отримавши диплом інженера-механіка з експлуатації автомобільного транспорту.

Після завершення навчання в КАДІ Павло Іванович був направлений на роботу до Камчатського військово-будівельного управління «Дальвоєнморбуду» (м. Петропавловськ-Камчатський), де працював на посадах начальника автоколони (1961 р.), інженера авторемонтних майстерень (1961–1963 рр.), інженера виробничого відділу (1963 р.), головного механіка управління начальника робіт механізації (УНР-370) (1963–1965 рр.).

У 1965–1968 рр. Павло Іванович проходив підготовку в аспірантурі Київського автомобільно-дорожнього інституту на кафедрі автомобілів і тракторів, де його науковим керівником був канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри Є.І. Борзаковський. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Обоснование расчетных значений сопротивления и скорости движения для тягового расчета автомобиля» захистив у березні 1972 року.

Свій трудовий шлях у КАДІ Павло Іванович розпочав після завершення аспірантської підготовки в 1969 році на посаді інженера науково-дослідної групи підвищення техніко-економічних якостей автомобілів при кафедрі автомобілів і тракторів. У листопаді 1970 року був переведений на посаду асистента кафедри технічної експлуатації автомобілів (нині – кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу).

Від вересня 1974 року П.І. Бортницький працював на посаді старшого викладача кафедри технічної експлуатації автомобілів, а від листопада 1976 року – на посаді доцента кафедри технічної експлуатації автомобілів (згодом – кафедра технічного обслуговування автомобілів, кафедра виробничих систем і сервісу на транспорті, кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу). Рішенням ВАК СРСР у квітні 1978 року Павлу Івановичу було присвоєно вчене звання доцента по кафедрі технічної експлуатації автомобілів.

Від 01 вересня 2010 року до завершення роботи в університеті (31 серпня 2020 року) Павло Іванович обіймав посаду професора кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу.

У 1978–1983 рр. П.І. Бортницький за сумісництвом працював заступником декана автомобільного факультету.

Від 1983 до 1986 року Павло Іванович перебував у закордонному відрядженні до Республіки Нікарагуа. Вільно володів іспанською мовою, якою готував навчальні курси дисциплін для тамтешніх студентів.

У КАДІ-УТУ-НТУ Павло Іванович у різні роки читав лекційні курси, проводив лабораторні, практичні заняття з дисциплін «Технічна експлуатація автомобілів», «Охорона праці в галузі», «Ресурсозбереження на транспорті», керував курсовим проектуванням і виконанням дипломних робіт спеціалістів і магістрів.

П.І. Бортницький – автор та співавтор понад сотні наукових та навчально-методичних праць, серед яких підручник «Охрана труда на автомобильном транспорте» для студентів закладів вищої освіти автомобільно-дорожнього профілю (1987 р.), навчальні посібники «Організація охорони праці на автомобільному транспорті» (2003 р.) та «Технологічне проектування автотранспортних підприємств» (2009 р.), а також численні методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних занять, дипломного та курсового проектування.

Павло Іванович брав активну участь в організаційній роботі кафедри. Тривалий час виконував обов’язки заступника завідувача кафедри, був відповідальним за організацію дипломного проектування на кафедрі (тематика, розподіл між керівниками, попередній захист, звітність), зокрема за таку важливу складову студентських кваліфікаційних робіт як розробка заходів з охорони праці. Протягом багатьох років Павлу Івановичу було доручено проводити заняття з охорони праці для працівників університету на факультеті підвищення кваліфікації (згодом – Інститут економіки і бізнесу на транспорті).

П.І. Бортницький (стоїть п’ятий справа) з колегами у лабораторії кафедри

Багато років Павло Іванович опікувався науковою роботою студентів. Неодноразово наукові роботи, виконані під його керівництвом, здобували призові місця на всеукраїнських конкурсах, як і учасники студентських олімпіад, яких він готував.

Павло Іванович займався також науковим керівництвом аспірантів. У 2020 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Підвищення ефективності використання виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту» захистив його аспірант Сергій Іванович Курніков. Неодноразово П.І. Бортницький виступав офіційним опонентом під час захистів дисертацій.

Усе життя поруч із Павлом Івановичем була його дружина Надія Кіндратівна, з якою вони виховали дочку Ларису. Лариса Павлівна Бортницька пройшла в Національному транспортному університеті студентський та аспірантський шлях, а в 2005 році захистила кандидатську дисертацію під керівництвом д-ра техн. наук, професора П.Р. Левковця. Тривалий час працювала на посаді доцента кафедри транспортного права, системного аналізу та логістики.

За багаторічну сумлінну працю і значний внесок у підготовку фахівців для транспортного комплексу України та наукову роботу Павло Іванович Бортницький був нагороджений медаллю «В память 1500-летия Киева» (1982 р.), нагрудними знаками Міністерства освіти і науки «Відмінник освіти України» (1998 р.) та «Петро Могила» (2007 р.), а також нагрудним знаком департаменту автомобільного транспорту Міністерства транспорту України «Почесний автотранспортник» (2004 р).