АЙВАЗОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (21 серпня 1934 р. – 01 липня 2012 р.)

Ю.М. Айвазов

Кандидат технічних наук (1967 р.), доцент (1970 р.), доктор технічних наук (1990 р.), професор (1992 р.); Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2012 р.).

Студент КАДІ (1957–1962 рр.), аспірант КАДІ (1963–1966 рр.), асистент, доцент, професор кафедри будівельних конструкцій і мостів / кафедри штучних споруд та гідравліки / кафедри мостів та тунелів (1966–2012 рр.)

Народився Ю.М. Айвазов 21 серпня 1934 року у Києві. Батько працював інженером, у 1920–1930-х рр. очолював трест «Нікопольбуд», потім керував Свердловською ГЕС. Мати була бухгалтером. Перший клас Юрій Миколайович закінчив у Свердловську. У 1944 р. повернувся до Києва, навчався у спеціалізованій школі № 17 з поглибленим вивченням математики. Після сьомого класу у 1950 році поступив у Київський будівельний технікум залізничного транспорту Міністерства шляхів сполучення, який успішно закінчив з відзнакою у 1954 році. Того ж 1954 року був призваний до лав Радянської армії, службу в якій закінчив у 1957 році. До призову працював на Балтійській залізниці мостовим майстром.

У 1957 році вступив до Київського автомобільно-дорожнього інституту. Спочатку навчався на денному відділенні, а у 1959 році перевівся на вечірнє. Закінчив інститут у 1962 році, отримавши кваліфікацію інженера шляхів сполучення. Під час навчання з 1959 р. працює у Київметробуді – спочатку маркшейдером, потім гірничим майстром та начальником дільниці. Обіймаючи цю посаду, молодий Ю.М. Айвазов брав участь у будівництві станції «Дніпро» Київського метрополітену. Закінчував навчання та виконував дипломну роботу вже після пуску першої черги Київського метрополітену, обіймаючи при цьому посаду змінного інженера в Київметробуді. З 1963 по 1966 рік – аспірант кафедри будівельних конструкцій і мостів Київського автомобільно-дорожнього інституту.

Від 1966 року починає викладацьку діяльність на посаді асистента кафедри будівельних конструкцій і мостів, з 1969 року працює вже на посаді доцента кафедри.

У 1967 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.15.04 «Будівництво шахт та підземних споруд» на тему «Розвиток методів статичного розрахунку багатошарнірних тунельних оправ». Рішенням Вищої атестаційної комісії у 1970 році йому було присвоєно вчене звання доцента кафедри будівельних конструкцій і мостів.

Оскільки методики розрахунку, які Юрій Миколайович почав створювати під час роботи над докторською дисертацією, потребували більш глибоких знань у математичній сфері, кандидат технічних наук Ю.М. Айвазов здобуває другу вищу освіту. Для вдосконалення обрав найкращий варіант – фізико-математичний факультет Київського державного університету ім. Шевченка. Надалі блискуче захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.23.02 «Будівельні конструкції, будівлі і споруди» на тему «Взаємодія масиву гірських порід з оправою підземної споруди». Присудження йому вченого ступеня доктора технічних наук затверджено рішенням Вищої атестаційної комісії у 1990 р. Рішенням Вченої ради Київського автомобільно-дорожнього інституту в 1992 році присвоєно вчене звання професора кафедри штучних споруд та гідравліки.

Ю.М. Айвазов зі студентами групи МТ-V-1тех (2004 р.)

Область наукових інтересів Юрія Миколайовича – прикладні проблеми механіки підземних споруд. Результати його досліджень знайшли впровадження у проектуванні та будівництві односклепистих станцій метрополітену у Санкт-Петербурзі, мисових тунелів Байкало-Амурської магістралі (БАМу), інших підземних споруд. Під його керівництвом захищено чотири кандидатські дисертації.

Ю.М. Айвазов був головним науковим консультантом у ВАТ «УкрНДІпроектстальконструкція ім. Шимановського», членом Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки.

У 2012 році удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки – «за розробку та впровадження нових ресурсозберігаючих і техногенно безпечних технологій будівництва метрополітенів і тунелів в Україні» (у складі колективу; посмертно).

Кажуть, що роботу вчителя треба оцінювати за досягненнями його учнів. Якщо так, Юрій Миколайович зробив безцінний внесок у розвиток тунелебудівної галузі. Адже серед його учнів В.І. Петренко, який до 2018 р. був директором ПАТ «Київметробуд»; Л.О. Михайлюк – до 2016 р. начальник БМУ-6 ПАТ «Київметробуд»; А.Д. Богуш, який до 2017 року обіймав посаду головного інженера БМУ-6 ПАТ «Київметробуд»; О.М. Метелиця, начальник ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд»; О.В. Підгорний, головний інженер проекту ТОВ «Метротунельпроект» та інші.

Автор навчальних підручників та нормативних документів, серед них:

  1. ДБН В.2.3-7-2003 «Метрополітени» (у співавторстві). – Держбуд України, К., 2003.
  2. Расчет тоннельных обделок, обжатых в породу : учеб. пособие. – К. : КАДИ, 1978. – 107 c.
  3. Расчет тоннельных обделок методом метропроекта с использованием ЕС ЭВМ : [Учеб. пособие для спец. «Мосты и трансп. тоннели»] / Ю.Н. Айвазов, А.И. Горленко; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Киев. автомоб.-дор. ин-т им. 60-летия Великой Окт. соц. Революции. – К. : УМКВО, 1988. – 127 с.
  4. Айвазов Ю.М. Вишукування і проектування гірських транспортних тунелів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : У 3-х ч. Ч. 1 / Ю.М. Айвазов; Нац. транспорт. ун-т. – К. : НТУ, 2005. – 186 c.
  5. Айвазов Ю.М. Проектування метрополітенів : навч. посіб. : у 3-х ч. Ч. 1 / Ю.М. Айвазов; Нац. транспорт. ун-т. – К. : НТУ, 2006. – 166 c.
  6. Айвазов Ю.М. Вишукування і проектування гірських транспортних тунелів : навч. посіб. : у 3 ч. Ч. 2 / Ю.М. Айвазов; Нац. транспорт. ун-т. – К. : НТУ, 2008. – 230 c.
  7. Айвазов Ю.М. Проектування метрополітенів : навч. посіб. : у 3 ч. Ч. 2 / Ю.М. Айвазов; Нац. трансп. ун-т. – К. : НТУ, 2009. – 214 c.